Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – Konkurs 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z organizowanym Konkursem Paradyż Designers, jest Ceramika Paradyż Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, posiadającej NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, o kapitale zakładowym 55 974 210,00. 

2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Marek Grzegory-Roróg, pod adresem email: iod@paradyz.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

3) Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda uczestnika konkursu, a w przypadku zajęcia miejsca nagradzanego w konkursie art. 6 ust. Lit. c) obowiązek prawny. 

4) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców:  

podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi, audytowe, operatorom pocztowym  
i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Spółka. 

5) Czas przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

  1. przez czas trwania konkursu, lub do czasu wycofania zgody, 
  1. w przypadku osób nagrodzonych przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego  
    w którym zakończył się konkurs. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej     

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy mgrzegory@paradyz.com.pl 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO   

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane. 

  

This site is registered on wpml.org as a development site.