Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Paradyż Designers”

Trzecia edycja

(„Konkurs”)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest OKK Olga Kisiel-Konopka z siedzibą w Warszawie, 03-687, ul.: WYSPOWA 2/32, o numerze NIP: 545-165-53-55 („Organizator”).
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin”), udostępnianego na stronie https://www.paradyzdesigners.com („Strona Konkursowa”) oraz powszechnie obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 4. Organizator organizuje niniejszy konkurs w porozumieniu i na rzecz Ceramiki Paradyż sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, pod adresem: ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000125109, jednakże przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest wyłącznie Organizator i na Organizatorze spoczywają obowiązki podatkowe związane z rozliczeniem nagród w konkursie.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na treść regulaminu oraz akceptuje bezwarunkowo jego postanowienia.

§2

Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie (na dzień ogłoszenia konkursu) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Organizator oświadcza, iż wykonywanie zawodu architekta, architekta wnętrz lub projektanta bądź kształcenie się w którymkolwiek z powyższych lub zbieżnych kierunków jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 2. Organizator dopuszcza możliwość, by autorem wizualizacji, stanowiącej element zgłoszenia w Konkursie były zespoły, składające się z co najmniej dwóch osób. W takim wypadku, zespół wyznacza Lidera zespołu, który w imieniu całego zespołu, dokona zgłoszenia.
 3. Osoby spełniające powyższe warunki, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie, zwane będą dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z organizacją Konkursu, a także Ceramiki Paradyż spółka z o.o. oraz ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

§3

Okres trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na Stronie Konkursowej oraz na profilach społecznościowych Meta Platforms Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. tj.: https://www.facebook.com/CeramikaParadyz oraz https://www.instagram.com/ceramikaparadyz/
 2. Konkurs trwa od chwili jego ogłoszenia, tzn. od dnia 13 listopada 2023 r. do dnia 28 marca 2024 r. („Okres Trwania Konkursu”).
 3. Ostateczny termin przesyłania zadań konkursowych to 29.02.2024 roku godz. 23:59:59.

§4

Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym („Zadanie Konkursowe”) jest stworzenie wizualizacji w formie grafiki 3D („Wizualizacja”) przedstawiającej aranżację przestrzeni z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D. Organizator dopuszcza łączenie w projekcie spieków wielkoformatowych TRI-D z innymi kolekcjami (produktami) marki Paradyż. („Zgłoszenie” lub „Zgłoszenie Konkursowe”).
 2. Nieobligatoryjne jest opublikowanie zadania konkursowego w swoich kanałach społecznościowych (Facebook lub Instagram) i oznaczenie hasztagami: #zadaniekonkursowe oraz #paradyzdesigners3. Publikacja powinna być udostępniona przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Komisję Konkursową. Na czas trwania konkursu profil w mediach społecznościowych Uczestnika powinien być publiczny.
 3. Wymagania techniczne Zgłoszenia:
 • plik w formacie .jpg lub .png, max. 5 ujęć;
 • rozdzielczość pliku: 300 dpi;
 • maksymalna wielkość pliku: 10Mb.;
 • brak jakichkolwiek logotypów, w tym logotypów związanych z marką Paradyż;
 • brak jakichkolwiek tekstów, podpisów, dopisków itp.;
 • wizualizacja musi respektować wszelkie aspekty sztuki budowlanej;
 • wskazanie wszystkich innych kolekcji (produktów) wykorzystanych w wizualizacji;
 • każde zgłoszenie powinno występować w formie pojedynczego projektu. W przypadku gdy na zgłoszenie składa się kilka rzutów tego samego pomieszczenia/ wnętrza dopuszcza się dodanie jednego kolażu, który podsumowuje całe pomieszczenie na jednej grafice.

§5

Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik przesyła za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnianego na Stronie Konkursowej, tj.: https://www.paradyzdesigners.com
 2. W formularzu Konkursowym Uczestnik podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu, a także w celu ewentualnego udzielenia licencji, zgodnie § 8 ust. 3 Regulaminu.
 3. Uczestnik musi przydzielić zgłoszenie konkursowe do jednej z trzech kategorii konkursowych: ,,Główna”, ,,Specjalna” czy ,,Projekt studencki”. Kategoria specjalna dzieli się na: ,,Produkt”, ,,Wnętrza” i ,,Outdoor”. O przydzieleniu pracy do danej kategorii decyduje Uczestnik.
 4. Uczestnik konkursu musi wskazać wykorzystany produkt bądź produkty marki Paradyż. Dopuszczalne jest podanie kilku produktów, określając grupę produktów bądź poszczególne kolekcje marki Paradyż.
 5. Zgłoszenie musi być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika, przy czym uwzględniać musi udostępniane za pośrednictwem Strony Konkursowej tekstury produktów marki Paradyż.
 6. Uczestnik Konkursu, akceptując niniejszy Regulamin i dokonując Zgłoszenia w Konkursie, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do treści Zgłoszenia (z zastrzeżeniem praw Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. do tekstur, o których mowa w ust. 4), w tym ewentualnie również w zakresie w jakim Zgłoszenie jest efektem pracy innych osób i jest w takim wypadku upoważniony do dokonania Zgłoszenia w imieniu tych osób oraz do odbioru Nagrody w ich imieniu.
 7. Organizator zastrzega, że w ramach oceny Zgłoszeń brane będą pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia dokonane za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnianego na Stronie Konkursowej w Okresie Trwania Konkursu. Zgłoszenie uważa się za dokonane z chwilą, kiedy dotarło do Organizatora za pośrednictwem Strony Konkursowej.
 8. Uczestnik może w ramach Konkursu dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
 9. Organizator ma prawo żądać od uczestnika przedłożenia stosownych dokumentów lub oświadczeń w celu weryfikacji spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 Regulaminu.

§6

Nagrody, Laureaci, podatek od nagród

Nagrody w kategorii ,,Głównej” o łącznej wartości 24 000 EURO

 1. miejsce o łącznej wartości 12 000 EURO, w tym:
 • nagroda pieniężna w wysokości 10 000 EURO
 • dwudniowy wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2 000 EURO dla jednej osoby
 1. miejsce o łącznej wartości 7 000 EURO, w tym:
 • nagroda pieniężna w wysokości 5000 EURO
 • dwudniowy wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2 000 EURO dla jednej osoby
 1. miejsce o łącznej wartości 5 000 EURO, w tym:
 • nagroda pieniężna w wysokości 3 000 EURO
 • dwudniowy wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2 000 EURO dla jednej osoby

Nagrody w kategorii ,,Specjalnej” o łącznej wartości 9 000 EURO

Nagroda w kategorii specjalnej ,,Wnętrze” o łącznej wartości 3 000 EURO, w tym:

 • nagroda pieniężna w wysokości 1 000 EURO
 • dwudniowy wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2 000 EURO dla jednej osoby

Nagroda w kategorii specjalnej ,,Produkt” o łącznej wartości 3 000 EURO, w tym:

 • nagroda pieniężna w wysokości 1 000 EURO
 • dwudniowy wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2 000 EURO dla jednej osoby

Nagroda w kategorii specjalnej ,,Outdoor” o łącznej wartości 3 000 EURO, w tym:

 • nagroda pieniężna w wysokości 1 000 EURO
 • dwudniowy wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2 000 EURO dla jednej osoby

Nagrody w kategorii ,,Projekt studencki” o łącznej wartości 9 000 EURO

I miejsce o łącznej wartości 4 000 EURO, w tym:

 • nagroda pieniężna w wysokości 2 000 EURO
 • dwudniowy wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2 000 EURO dla jednej osoby

II miejsce o łącznej wartości 3 000 EURO, w tym:

 • nagroda pieniężna w wysokości 1000 EURO
 • dwudniowy wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2 000 EURO dla jednej osoby

III miejsce o łącznej wartości 2 000 EURO, w tym:

 • dwudniowy wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2 000 EURO dla jednej osoby
 1. Organizator zastrzega podanie w późniejszym terminie, tj. do daty ogłoszenia wyników, terminów planowanego wyjazdu na targi Salone del Mobile 2024 w Mediolanie. W ramach przydzielonej nagrody ,,Wyjazd na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku o wartości 2000 EURO dla jednej osoby” Organizator pokrywa koszt biletów (do Mediolanu i z Mediolanu), koszty transportu w Mediolanie, wyżywienie oraz nocleg.
 2. Żadna z Nagród przyznanych w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani podziałowi – w przypadku, gdy nagrodzone zostaje Zgłoszenie dokonane przez Uczestnika/Laureata w imieniu zespołu, składającego się z więcej niż jednego autora wizualizacji. Dla usunięcia wątpliwości przyjmuje się, iż Organizator w takim przypadku jako Zwycięzcę nagrody w rozumieniu ust. 3 wskazuje osobę dokonującą Zgłoszenia, czyli Uczestnika Konkursu, zaznaczając, iż występuje on w imieniu zespołu, ze wskazaniem imion i nazwisk członków takiego zespołu. W przypadku przyznania nagrody w Konkursie wizualizacji, której współautorami są członkowie zespołu w powyższym rozumieniu, Organizator ani Przyrzekający nie są odpowiedzialni wobec współautorów wizualizacji z tytułu wydania im nagród bądź jakiejkolwiek ich części, a odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik Konkursu dokonujący Zgłoszenia wizualizacji w Konkursie. Jakakolwiek nagroda niepieniężna nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. W przypadku rezygnacji z przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę lub Zwycięzców Nagród („Laureata” lub „Laureatów”), nie przysługuje mu/im jakiekolwiek zadośćuczynienie, a dana Nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi.
 4. Jeżeli Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia w Konkursie dopuszcza się możliwość przyznania mu więcej niż jednej Nagrody w Konkursie. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 5. Wydanie nagród pieniężnych następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Laureata, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Jeżeli Laureat zamieszkuje poza granicami RP i nie posiada rachunku bankowego prowadzonego w walucie PLN, Organizator dokona przelewu nagrody pieniężnej w walucie PLN na rachunek bankowy wskazany przez Laureata w kwocie wynikającej z treści Regulaminu, zaś przewalutowanie odbędzie się na zasadach obowiązujących dla banku obsługującego rachunek Laureata.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak odebrania i realizacji nagród niepieniężnych w przypadku, gdy laureat Konkursu podał nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane do kontaktu lub nie udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni w celu realizacji i odbioru nagród pomimo podejmowanych prób przez Organizatora lub Partnera Konkursu.
 7. Warunkiem wypłacenia bądź przekazania Nagrody jest przeniesienie na piśmie na Organizatora autorskich praw majątkowych do wizualizacji stanowiącej element Zgłoszenia, na polach eksploatacji wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu.
 8. W przypadku Laureatów, którzy zamieszkują w Polsce i posiadają polską rezydencję podatkową Organizator jako płatnik potrąci od kwoty nagrody i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w według stawki 10%.
 9. W przypadku Laureatów, którzy zamieszkują w Polsce do wszystkich Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która z chwilą przyznania zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wydanych w konkursie Nagród oraz przekazana do właściwego dla miejsca zamieszkania Laureata urzędu skarbowego. W takim przypadku dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie wydana laureatowi Nagrody.
 10. W przypadku Laureatów zamieszkujących poza granicami RP rozliczenie podatku od Nagród przebiegać będzie w następujący sposób:
 1. jeżeli Laureat posiada certyfikat rezydencji podatkowej w kraju zamieszkania („Certyfikat”) zobowiązany jest przesłać Organizatorowi skan Certyfikatu wraz jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Jeśli Rzeczpospolita Polska posiada z krajem, w którym zamieszkuje Laureat, podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowa ta przewiduje możliwość rozliczenia podatku wyłącznie w kraju zamieszkania Laureata, Laureat jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia i odprowadzenia podatku od Nagrody w kraju zamieszkania;
 2. w przypadku Laureatów nieposiadających takiego Certyfikatu lub takich, którzy nie przedłożą go niezwłocznie po zawiadomieniu o wygranej, Organizator odprowadzi podatek w RP, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
 1. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin i dokonując Zgłoszenia w Konkursie nieodwołalnie oświadcza, iż żadne czynności związane z dokonaniem Zgłoszenia, w tym w szczególności ze stworzeniem wizualizacji stanowiącej Zadanie Konkursowe nie są wykonywane w ramach ewentualnie prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej.

§7

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu, wydanie nagród

 1. Oceny Zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa złożona z: Jürgena Hermanna Mayera – przewodniczącego, Agnieszki Kalinowskiej-Sołtys, Ewy Porębskiej, Aldony Chudzickiej, Didiera Faustino, Oskara Zięty, Alka Pluty, Davida Basulto, Szymona Hanczara, Przemo Łukasika, Magdaleny Federowicz-Boule, Joanny Jurgi. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów – nagród w kategorii ,,Głównej”: jednego zwycięzcy nagrody za I miejsce, jednego zwycięzcy nagrody za II miejsce, jednego zwycięzcy nagrody za III miejsce, jednego zwycięzcy nagrody w kategorii specjalnej ,,Wnętrze”, jednego zwycięzcy nagrody w kategorii specjalnej ,,Produkt”, jednego zwycięzcy nagrody w kategorii specjalnej ,,Outdoor” oraz nagród w kategorii ,,Projekt studencki”: jednego zwycięzcy nagrody za I miejsce, jednego zwycięzcy nagrody za II miejsce, jednego zwycięzcy nagrody za III miejsce.
 2. Kryterium wyboru laureatów stanowią: oryginalność i kreatywność wykonania wizualizacji 3D, potencjał reklamowy wizualizacji dla Organizatora i Przyrzekającego Nagrody, kreatywne wykorzystanie materiałów (tekstur) udostępnionych przez Organizatora. W kategorii ,,Projekt studencki” ponadto oceniane będą wyłącznie prace studentów do 30 r.ż., studiujących na kierunkach związanych z architekturą, architekturą wnętrz, wzornictwem lub projektowaniem.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 marca 2024 r. w formule listy Laureatów Nagród.
 4. Lista Laureatów Nagród, połączoną z publikacją zwycięskich Zgłoszeń – wizualizacji – wraz z podaniem imienia i nazwiska Laureata oraz – za ewentualną zgodą – wizerunku Laureata zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej. Organizator dopuszcza możliwość podania do publicznej wiadomości na piśmie listy uczestników, w tym Laureatów nagród wraz z nagrodzonymi wizualizacjami jako katalogu inspiracji w formie drukowanej, a także publikować taki katalog w formie elektronicznej na stronie internetowej www.paradyz.com oraz https://www.paradyzdesigners.com lub w innych materiałach promocyjnych marki Paradyż w Internecie lub w formie drukowanej.
 5. Uczestnicy zostaną ponadto powiadomieni o przyznaniu im Nagród poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez organizatora na adres e-mail, który Uczestnik wskazał w formularz zgłoszeniowym. Jednocześnie Uczestnik otrzyma formularz umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizualizacji stanowiącej element Zgłoszenia, na polach eksploatacji wymienionych w § 8 ust. 3.
 6. Organizator zastrzega prawo do ograniczenia liczby nagród wydanych w Konkursie.
 7. Laureat Nagrody w celu jej realizacji, a także na cele odprowadzenia podatku od Nagrody, winien przesłać na adres e-mail: hello@paradyzdesigners.com dane obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku bankowego oraz ewentualnie, na żądanie Organizatora, inne dane niezbędne celem wydania Nagrody i/lub rozliczenia podatku.
 8. Laureaci Nagród mogą ponadto, zgodnie z wolą Organizatora, otrzymać zaproszenie na galę, na której nastąpi symboliczne wręczenie Nagród. Gala odbędzie się w Polsce w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
 9. Organizator nawiąże kontakt z Laureatami Nagród poprzez wiadomość e-mail w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania podpisanego egzemplarza umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizualizacji stanowiącej element Zgłoszenia, celem ustalenia szczegółów wydania Nagrody oraz uzyskania danych wymaganych zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu.
 10. Nieprzedłożenie w terminie 7 dni podpisanego egzemplarza umowy, o której mowa w ust. 9 lub nieudzielenie w ciągu 7 dni odpowiedzi na e-mail otrzymany od Organizatora i/lub niewskazanie przez Uczestnika danych wymaganych zgodnie z § 7 ust. 5. Regulaminu skutkują utratą uprawnienia do Nagrody.
 11. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu, na każdym jego etapie, Uczestnika, który:
  1. narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
  2. podejmuje próby wpływania w jakikolwiek pozaregulaminowy sposób na wynik Konkursu,
  3. w jakikolwiek sposób narusza prawa autorskie lub inne prawa przysługujące osobie trzeciej.

§8

Oświadczenia Uczestnika, udzielenie i przeniesienie praw autorskich

 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone niemajątkowe i majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności do nadesłanej Wizualizacji.
 2. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż Wizualizacja nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi oraz roszczeniami lub innymi prawami osób trzecich, a także, że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu oraz zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu.
 3. Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej terytorialnie licencji, z prawem udzielenia sublicencji, na korzystanie z Wizualizacji jako utworu (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie – po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony z 2-letnim okresem wypowiedzenia, na niżej wskazanych polach eksploatacji:
  1. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie i w Internecie (w tym w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest),
  2. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, folderów, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie,
  3. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet) bez względu na ilość emisji i wytworzonych egzemplarzy,
  4. wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy,
  5. wykorzystania na cele promocji i reklamy, w szczególności na tego rodzaju cele Przyrzekającego Nagrody,
  6. wyrażania zgody na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, a także na wykorzystywanie utworów lub ich części w innych utworach, dla celów opisanych w pkt. 1-5) powyżej,
  7. realizacji na podstawie Wizualizacji aranżacji pomieszczeń, np. w salonach firmowych showroomach itp.,
  8. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. Laureat Nagrody w zamian za jej otrzymanie, przeniesie na Organizatora w formie pisemnej pełnię majątkowych praw autorskich do stworzonej przez niego Wizualizacji 3D na polach eksploatacji wymienionych powyżej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 1. Uczestnik zachowuje osobiste prawa autorskie do Wizualizacji, a Organizator, zobowiązuje się, że wykorzystując Wizualizację w jakikolwiek sposób spośród pól eksploatacji wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu, oznaczy utwór imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 2. Uzyskanie przez Organizatora autorskich praw majątkowych do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

§9

Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku przeprowadzaniem Konkursu.
 2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres korespondencyjny Organizatora na adres: OKK Olga Kisiel-Konopka, Warszawa 03-687, ul.: WYSPOWA 2/32 z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, lub zgłosić reklamację w formie e-mail na adres: hello@paradyzdesigners.com
 3. Reklamacje można składać przez Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu.
 4. Zgłoszenie przez Uczestnika reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, powód i zakres reklamacji oraz treść żądania. Reklamacja powinna zostać podpisana, pod rygorem odstąpienia od jej rozpatrzenia.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika w formie takiej, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§10

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji, a w zakresie koniecznym do spełnienia obowiązków podatkowych – odpowiednie przepisy prawa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych i księgowych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym proflowaniu).
 9. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane na rzecz Ceramiki Paradyż sp. z o.o.– w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach promocyjnych Ceramiki Paradyż sp. z o.o., zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), podmiotom, przy pomocy których przeprowadzany jest konkurs, księgowym, firmie kurierskiej oraz na podstawie przepisów prawa organom administracji oraz sądom.
 10. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub realizacji praw dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hello@paradyzdesigners.com lub wysyłając korespondencję na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy nabytych już uprawnień Uczestników Konkursu. Zmiana Regulaminu obowiązuje z chwilą opublikowania jego zmienionej wersji na Stronie Konkursowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
This site is registered on wpml.org as a development site.